Terms of use

 • Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme kadeřnický salon v Praze pod názvem „TUTTOBARBUTO ” a internet-obchod vlasové kosmetiky, skin-care a dalších výrobků ze sféry „beauty” , (dále jen „TUTTOBARBUTO Barbershop“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. V některých případech může být TUTTOBARBUTO Barbershop též v pozici zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem. Více informací o naší činnosti a nabídce našich služeb naleznete na webových stránkách www.TUTTOBARBUTO.com. Pokud v tomto informačním memorandu ani na našich webových stránkách nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: hi@tuttobarbuto.com
Telefonicky: +420 724 500 037 (každý den 09:00 – 21:00)

 • Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

   

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity. Veškeré údaje o poskytnutých kadeřnických službách a prodaném kadeřnickém zboží jsou rovněž chráněny tajemstvím v souladu s legislativou ČR.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech TUTTOBARBUTO , případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci TUTTOBARBUTO  a kategoriemi zpracovatelů uváděnými vždy u příslušného účelu zpracování. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci TUTTOBARBUTOa zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má TUTTOBARBUTO uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás v koncernu. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, rodné příjmení, Všechna dřívější příjmení, statni občanství, datum narození, rodné číslo, místo narození a stát, číslo OP/CD, pohlaví, rodinný stav, oprávnění k pobytu (pouze u cizinců), vzdělání, Název absolvované školy, Rok ukončení vzdělávání, trvalý pobyt, adresa dlouhodobého / přechodného pobytu v ČR (pouze u cizinců nerezidentu), korespondenční adresa, telefonní spojeni, e-mail, FB jméno, název zdravotní pojišťovny, druh důchodu, počet vyživovaných osob v domácnosti pro srážky, uplatnění slevy na daně z přijmu FO ze závislé činnosti, počet vyživovaných nezaopatřených osob v domácnosti pro uplatnění daňového zvýhodnění a daňového bonusu, jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u klientů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky), Kamerové záznamy z kamer umístěných v objektech TUTTOBARBUTO  (zejména na poboče TUTTOBARBUTO ).

 

Jak získáváme Vaše osobní údaje?
 • Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, informujeme Vás o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme:Od Vás, zejména:- na základě Vašich žádostí, dotazů a v rámci jednání o uzavření smlouvy;

  – při telefonické komunikaci (především komunikace se zákaznickou linkou, HR oddělení, marketingová komunikace);

  – při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci; nebo

  – při osobní komunikaci na pobočce nebo v jiných prostorech.

  Od třetích osob, zejména:

  – od orgánů státní správy při plnění našich zákonných povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů.

  Z veřejně dostupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:

  – z obchodního rejstříku;

  – ze živnostenského rejstříku;

  – z registru ekonomických subjektů;

  – z katastru nemovitostí; nebo

  – ze sociálních sítí a z internetu.

  Z vlastní činnosti, zejména vyhodnocením a analýzou Vašich osobních údajů získaných z jiných, výše uvedených, zdrojů.

 

 • Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:

– osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

– pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

– vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. nebudeme Vám dále zasílat adresná obchodní sdělení);

– osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo

– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

– pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

– pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

– z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

– pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo

– pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

– zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

– zpracování je protiprávní;

– zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

– vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů).

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenos. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou v takovém případě poskytnuty elektronicky v souboru ve formátech: pdf, jpeg, doc, exl.

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

 • Závěr

V TuttoBarbuto nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

– pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

– pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;

– pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Další informace související s druhy činností a aktivitami TUTTOBARBUTO najdete na www.TUTTOBARBUTO.COM. Můžete nás také kontaktovat na našich kontaktních údajích.

Děkujeme za Vaši důvěru.

TUTTOBARBUTO Barbershop